Algemene gebruiksvoorwaarden

Laatste actualisering 08/10/2013

1.- ALGEMENE INFORMATIE

1.1. De website kaspersky.descargar.es (vanaf nu DE WEBSITE genoemd) is eigendom van en wordt beheerd door Vittalia Limited, SLU (vanaf nu VITTALIA genoemd) gevestigd te The Guinness Enterprise Centre, Taylor's Lane, Dublin 8 (Ireland) met fiscaal identificatienummer (IE) 1113258IH.

1.2. VITTALIA is ingeschreven in het Spaanse Handelsregister van Madrid, band 28824, boek 144, vel M-518982.

1.3. De gebruiker of bezoeker kan zich op elk gewenst moment in contact stellen met VITTALIA door een e-mail te sturen naar: info@vittalia.com.

2.- ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

2.1. Lees de GEBRUIKSVOORWAARDEN (hierna AGV) voor het gebruik van de WEBSITE goed door. Door gebruik te maken van de WEBSITE accepteert u (de gebruiker) onvoorwaardelijk het beleid, voor wat betreft de persoonlijke informatie van de WEBSITE, dat uitgelegd wordt in clausule 8.

2.2. De AGV kunnen op elk moment in zijn geheel of gedeeltelijk worden aangepast door VITTALIA, zonder kennisgeving voorafgaand, met als doel de inhoud te optimaliseren of aan te passen aan het wettelijk toepasbaar kader, als ook in verband met veranderingen in de producten en/of diensten die via onze WEBSITE aangeboden worden.  Door gebruik te maken van de WEBSITE nadat de genoemde aanpassingen of veranderingen (gedeeltelijk of totaal) hebben plaatsgevonden, gaat u akkoord met deze veranderingen.

2.3. Daarnaast kunnen sommige producten en/of diensten die aangeboden worden door de WEBSITE ook onderhevig zijn aan bepaalde specifieke voorwaarden die vooraf door de gebruiker geaccepteerd moeten worden.

3.- OMSCHRIJVING VAN DE WEBSITE

3.1. DE WEBSITE is een platform dat het voor de gebruikers mogelijk maakt om een grote verscheidenheid aan programma's en applicaties (software) te downloaden die makkelijk georganiseerd zijn in categorieën. Deze dienst is alleen bestemd en goedgekeurd voor niet-commercieel gebruik.

3.2. DE WEBSITE biedt haar gebruikers, meer specifiek, de volgende diensten aan:

3.3. DE WEBSITE distribueert alleen software van derden (gratis programma's, demonstratie applicaties, shareware) die openbaar beschikbaar zijn, als ook programma's waarvan VITTALIA een licentie voor de distributie heeft.

3.4. Distributie vindt plaats door middel van downloads van applicaties die beschikbaar gesteld worden door VITTALIA (downloadprogramma) zoals ook is omschreven in clausule 4 of door middel van een link naar de website van de auteur van de genoemde software.

3.5. DE WEBSITE accepteert of distribueert geen software die:

3.6. DE WEBSITE kan ook toegang geven tot programma's of programma's bevatten die bestanden delen door middel van het protocol P2P (peer to peer) om allerlei content te kunnen uitwisselen tussen gebruikers. Het gebruik van dit soort software kan bepaalde risico's inhouden waarvan u zich bewust moet zijn.

3.7. In het bijzonder omdat de programma's op basis P2P uitwisseling van bestanden ook gebruikt kunnen worden om illegaal content te delen die beschermd wordt door auteursrechten (zoals muziek, films, videospelen etc.) waarvoor VITTALIA geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt. Daarom is de gebruiker de enige verantwoordelijke voor gedrag dat inbreuk maakt op de wet met betrekking tot programma's voor het uitwisselen van bestanden P2P. U kunt hier meer informatie over P2P software vinden.

3.8. Wanneer u distributeur of ontwikkelaar bent en u bent geïnteresseerd om uw software door middel van DE WEBSITE te distribueren, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@vittalia.com.

3.9. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, claimt VITTALIA geen eigendomsrecht op de gedistribueerde software via DE WEBSITE.

4.- SOFTWARE DOWNLOADPROGRAMMA (SOFTWARE DOWNLOADER)

4.1. Het downloaden van programma's van de WEBSITE gebeurt via downloadprogramma's die aangeboden worden door VITTALIA. In sommige gevallen zijn deze programma's direct ontwikkeld door VITTALIA. In andere gevallen zijn ze ontwikkeld door derden.

4.2. Alle verspreide software door downloadprogramma's van VITTALIA wordt grondig geanalyseerd met geavanceerde technologie en is, in overeenkomst met de stand van de techniek en naar ons beste weten, vrij van virussen en malware.

4.3. Het downloadprogramma zorgt ervoor dat de download van de software betrouwbaarder is en biedt extra kenmerken voor de gebruiker die vrij aanvaard kunnen worden en/of die de instemming van de gebruiker vragen om de startpagina van de browser te vervangen. In het geval dat u na de installatie van software de configuratie van de startpagina wilt veranderen, volg dan de procedure die in de volgende link aangegeven wordt.

4.4. Indien u één of meerdere verzoeken van het downloadprogramma weigert, wordt het proces van het downloaden en de installatie van de software niet stopgezet of geannuleerd.

4.5. Het downloadprogramma behoort niet toe of is op geen enkele manier gerelateerd aan de eigenaar van de software die u wilt downloaden.

4.6. De geïnstalleerde software of software die toegankelijk is vanaf DE WEBSITE, kan ook verspreid worden door middel van fysieke middelen zoals een CD of elk ander opslagmechanisme.

5.- UITSLUITING VAN GARANTIE, VERPLICHTINGEN EN OPZEGGEN

5.1. DE WEBSITE en al zijn content wordt aangeboden "precies zoals het beschikbaar is" en "met alle defecten", zonder impliciete of expliciete garantie.

5.2. Het gebruik van de WEBSITE, inclusief de links naar sites van derden is voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Onder geen enkele omstandigheid, inclusief (maar niet beperkt tot) nalatigheid, is VITTALIA of zijn leden aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, speciale schade of consequenties die afgeleid zijn van het gebruik, ook als VITTALIA gewaarschuwd is voor de mogelijkheid van zulke schade.

5.3. In overeenkomst met het bovenstaande, geeft VITTALIA geen garantie voor de applicaties en /of content van sites van derden

5.4. VITTALIA is op geen enkele wijze verantwoordelijk tegenover personen of instellingen voor verlies, schade (of het nu werkelijk, als gevolg van, een boete of op een andere manier is), letsel, claim, verantwoordelijkheid of een andere reden van welke soort of karakter gebaseerd op of als resultaat van software die direct of indirect via de WEBSITE gedistribueerd is.

5.5. VITTALIA biedt geen representatie of garantie voor de omschrijvingen van de software op DE WEBSITE, die niet exact, niet compleet en niet betrouwbaar kan zijn.

5.6. VITTALIA biedt geen representatie of garantie voor de verwachtingen van de gebruiker met betrekking tot de software die via de WEBSITE verspreid wordt.

5.7. VITTALIA biedt geen representatie of garantie voor de veiligheid, integriteit en/of geschiktheid voor een bepaald doel van de software die indirect of direct gedownload is via DE WEBSITE, inclusief maar niet beperkt tot de software die gedownload is van de website van de auteur.

5.8. In het geval dat DE WEBSITE links naar websites van derden heeft, is VITTALIA niet verantwoordelijk of biedt geen garantie over de content en/of de veiligheid van deze websites. Toegang tot de websites van derden is voor eigen rekening en risico van de gebruiker en voor zijn overweging.

5.9. VITTALIA verklaart en garandeert dat alle beschikbare software op DE WEBSITE gedistribueerd wordt in overeenstemming met de toepasbare regelgeving op de rechten van derden. Niettemin als u ontdekt dat er inbreuk gemaakt wordt op de rechten van derde partijen, volg dan alstublieft de procedure die aangegeven wordt in clausule 7.

5.10. VITTALIA is niet verantwoordelijk en geeft geen garantie dat de dienst die geleverd wordt door DE WEBSITE vrij is van fouten of onderbrekingen, dat de defecten gecorrigeerd worden of dat de dienst of de server vrij is van schadelijke componenten, inclusief, maar niet beperkt tot een virus.

5.11. VITTALIA garandeert niet dat het gebruik van de WEBSITE legaal is in elk rechtsgebied.

5.12. De gebruiker is de enige verantwoordelijke voor verlies, schade (of het nu werkelijk, als gevolg van, een boete of op een andere manier is), letsel, claim of verantwoordelijkheid die afgeleid wordt van het onrechtmatige of oneigenlijk gebruik van de WEBSITE of software die gedownload is via de website en/of het niet-nakomen van de toepasbare voorwaarden en gebruiksvoorwaarden en in het bijzonder die te maken hebben met de rechten van derden.

6.- INTELLECTUEEL EIGENDOM

6.1. DE WEBSITE, inclusief zijn content, informatie, gegevens, ontwerp, codes en de bijbehorende materialen wordt beschermd door nationale en internationale wetgeving die het industrieel eigendom en het intellectueel eigendom regelen.

6.2. VITTALIA kent de gebruiker een niet exclusieve licentie toe die beperkt is tot de volgende activiteiten:

De genoemde rechten worden verleend wanneer de gebruiker voldoet aan de van toepassing zijnde normen over auteursrechten en het industriële / intellectuele eigendom.

6.3. VITTALIA kent geen andere rechten toe behalve de expliciet in de vorige paragraaf genoemde rechten. Daarom heeft de gebruiker geen andere bevoegdheden, zoals het verspreiden, aanpassen, samenstellen, veranderen of werk creëren dat afgeleid is van de WEBSITE en/of van software die gedownload is via de WEBSITE en/of het verlenen van sub-licenties met betrekking tot de eerder verleende rechten, tenzij dit expliciet (en schriftelijk) goedgekeurd is door de eigenaar(s) van de rechten van de software en/of VITTALIA.

7.- INBREUK OP HET INTELLECTUELE EIGENDOM

7.1. Mocht u kennis hebben van enige inbreuk op het intellectuele eigendom op de WEBSITE, stuur alstublieft een e-mail naar het volgende adres: info@vittalia.com met de volgende informatie:

7.2. Na een onderzoek naar de klacht zal VITTALIA van de website het materiaal dat inbreuk maakt op het intellectuele eigendom verwijderen.

8.- BELEID OMTRENT PERSOONSGEGEVENS

8.1. VITTALIA voldoet aan en respecteert de Spaanse regelgeving omtrent de bescherming van de persoonsgegevens. Door uzelf toegang te verschaffen tot de WEBSITE, verkrijgt VITTALIA de volgende informatie:

8.2. De genoemde informatie is anoniem en wordt door VITTALIA niet gebruikt om persoonlijke informatie te krijgen over de bezoeker zoals: naam, adres, telefoonnummer of enige andere informatie die direct te leiden is naar de gebruiker.

8.3. Niettegenstaande het voorgaande, in het geval dat de eerder informatie als persoonlijk beschouwd wordt, informeert VITTALIA in overeenstemming met de Spaanse Wet 15/1999 van 13 december over de Bescherming van Persoonsgegevens en regelgeving in ontwikkeling, dat de informatie die verkregen wordt via de WEBSITE opgeslagen zal worden in een geautomatiseerd bestand dat naar behoren is ingeschreven bij het Spaanse Agentschap voor de Bescherming van Gegevens met het nummer 2130320492, eigendom van en beheerd door VITTALIA, met de volgende doelen:

8.4. De persoonlijke informatie (als die er is) kan ook beschikbaar zijn voor de leden van VITTALIA voor de genoemde doeleinden. De genoemde informatie zal niet met derden worden gedeeld tenzij het nodig is om aan een wettelijke eis te voldoen van een bevoegde autoriteit en/of om te reageren op klacht van een derde.

8.5. De gebruiker geeft expliciet toestemming aan VITTALIA voor het gebruik van de informatie waaraan gerefereerd wordt in de clausules van de AGV.

8.6. VITTALIA zal technische en organisatorische methoden gebruiken met de benodigde veiligheid om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie te garanderen en om onregelmatigheden, verlies, behandeling of niet geautoriseerde toegang tot de informatie te vermijden, in overeenstemming met de vastgestelde regelgeving in de toepasbare wetgeving.

 

9.- PROCEDURE VOOR DE UITOEFENING VAN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT DE PERSOONSGEGEVENS

9.1. U kunt alle persoonsgegevens inzien, rectificeren, annuleren of er bezwaar tegen maken, op elk moment, zonder terugwerkende kracht, door een aanvraag te sturen naar info@vittalia.com met de volgende gegevens:

9.2. Ook kunt u deze aanvraag doen door middel van het versturen van een brief naar VITTALIA INTERNET, SLU. Av. Nieves 37, trap B 1 e B - 28935 Móstoles (Spanje), die dezelfde informatie moet bevatten als in de vorige paragraaf is genoemd.

10.- BELEID TEN AANZIEN VAN COOKIES

10.1. VITTALIA gebruikt cookies en gelijksoortige mechanismen (een of meer bestanden met informatie die opgeslagen worden in de computer om het navigeren makkelijk te maken, door een server toestemming te geven om alle persoonlijke informatie die tot nu toe verzameld is op te roepen) zodat DE WEBSITE goed kan functioneren. U kunt hier meer informatie vinden over cookies

10.2. DE WEBSITE gebruikt of kan dit soort cookies gebruiken:

10.3. In geen geval is Vittalia verantwoordelijk voor het gebruik van de in de cookies opgeslagen informatie zoals ook elke ander mogelijk schade die door derden veroorzaakt wordt

10.4. Ondanks dat het blokkeren van de cookies een negatieve invloed heeft op uw navigeerervaring op de WEBSITE, kunt u dit doen door de instructies uit de volgende links te volgen:

10.5. VITTALIA is niet verantwoordelijk voor een verlies aan kwaliteit in de geleverde dienst via de WEBSITE doordat de gebruiker de cookies van de WEBSITE blokkeert.

11.- DIVERSEN

11.1. De AGV vervangen elke eerder uitgegeven voorwaarden en bevatten de gehele overeenkomst tussen VITTALIA en de gebruiker en in het geval van onverenigbaarheid tussen deze voorwaarden en de voorwaarden van welk ander contract dan ook dat aan u verstuurd is door ons (zonder dat de respectievelijke data van belang zijn) dan prevaleren deze voorwaarden. De AGV zijn van toepassing tenzij expliciet schriftelijk anders door ons overeengekomen wordt. Een concessie of verklaring van afstand,door ons gedaan op enig moment zal geen invloed hebben op de uitoefening van onze rechten.

11.2. In het geval dat een bepaling van deze AGV nietig, annuleerbaar of illegaal verklaard wordt door een bevoegde autoriteit, juridisch of een ander soort, dan blijven de andere bepaling van toepassing.

11.3. Deze AGV zijn oorspronkelijk in het Spaans opgemaakt. In het geval dat een vertaalde versie van deze AGV in conflict is met de Spaanse versie dan prevaleert de Spaanse versie altijd.

11.4. VITTALIA behoudt zich het exclusieve recht voor om DE WEBSITE te wijzigen, te beperken of te onderbreken zonder kennisgeving voorafgaand en zonder rekening te houden met de behoeften en de voorkeuren van de gebruiker.

11.5. We informeren u dat de gegevens die verkregen worden via de WEBSITE gehost worden op de servers van het bedrijf Hispaweb Network, met zetel in Madrid (Spanje).

12.- WETGEVING EN JURISDICTIE

12.1. DE WEBSITE en de AGV vallen onder de Spaanse wetgeving.

12.2. Elk geschil dat voortkomt uit of in relatie met de AGV zal worden voorgelegd aan de Rechtbanken van Madrid (Spanje) met uitdrukkelijke uitsluiting van elke andere jurisdictie.